LUKCY STAR @: HITOSHI MINOWA / K. OHTOMO / G. MATSUI @: Li s: RICHARD YUEN